Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.fototapetypolskie.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.fototapetypolskie.pl jest firma:

Fototapety Polskie, z siedzibą w Baranowicach 6, 55-080 Kąty Wrocławskie, zarejestrowana, posiadająca NIP: 896 161 20 10, REGON: 521532446

Adres do korespondencji : Baranowicach 6, 55-080 Kąty Wrocławskie

Adres email: fototapetypolskie@onet.pl

Numer rachunku bankowego do wpłat: 83 1050 1575 1000 0097 5122 9577

2.  Klient może kontaktować się ze Sklepem pod adresem korespondencyjnym oraz za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail lub telefonicznie pod nr tel. 538 153 370 w godz. 9-17 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

§ 2. Definicje

1. Właściciel Sklepu/Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu;

2.  Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3.  Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną lub przedsiębiorcą dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.  Sklep/Sklep Internetowy– Sklep Internetowy wymieniony w §1 pkt.1 za pośrednictwem którego Klient może m.in. złożyć Zamówienie na zakup Produktu.

6.  Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

7.  Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

8. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. złożenie Zamówienia, monitorowanie stanu realizacji Zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych.

9.   Newsletter– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego, polegająca na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach, zniżkach, itp. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.

10. Produkt – produkt oferowany w ramach strony internetowej Sklepu, wytwarzany na podstawie indywidualnie konfigurowanego przez Klienta Zamówienia.

11.Zamówienie – oświadczenie woli Klenta złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie parametry Produktu tj.: rodzaj, ilość, wymiar i materiał; a także rodzaj dostawy; miejsce dostawy, dane Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Właściciel Sklepu– w celu umożliwienia zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji świadczy poprzez stronę WWW Sklepu Internetowego następujące usługi:

1.1.utworzenie i administrowanie Konta Klienta w Sklepie Internetowym;

1.2.przetwarzanie formularza Zamówienia Produktów w Sklepie Internetowym;

1.3.za zgodą Klienta – przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi Newsletter.

 • Świadczenie usług elektronicznych w zakresie wskazanym w pkt 1 jest bezpłatne.
 • Realizacja Zamówienia poprzez Sklep Internetowy odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Każdy Klient zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności zmierzających do złożenia Zamówienia, do zapoznania się i  przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta Klienta na stronie Sklepu Internetowegozawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia tej umowy uznaje się zakończenie procesu rejestracji Konta Klienta na stronie Sklepu.
 • Usługa Newsletter zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa zawierana jest w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres Klienta podany przy rejestracji.
 • Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieokreślony bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od zawarcia umowy – z wyjątkiem sytuacji, gdy realizacja złożonego Zamówienia na zakup Produktu rozpocznie się przed upływem powyższego terminu za zgodą Konsumenta – składając Właścicielowi Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedającego lub pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego.
 •  W przypadku usługi elektronicznej zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w następujący sposób:

7.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego 30 (trzydzieści) dni, liczonego od dnia złożenia wypowiedzenia, składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres Sprzedającego. Sprzedający w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.

 • Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin – z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego 30 (trzydzieści) dni, liczonego od dnia złożenia wypowiedzenia.
 • Reklamacje złożone przez Klienta dotyczące umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej na czas nieokreślony, zostaną rozpatrzone przez Sprzedającego niezwłoczne, nie później niż w ciągu 14 dni.
 • Do współpracy z systemem informatycznym Sprzedającego po stronie Klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową Sklepu. W przypadku komputera – system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę urządzenia – umożliwiające wykonywanie równoważnych do  przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania ze wszystkich funkcji Sklepu Internetowego konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie Sklepu Internetowego.
 • Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

§ 4. Warunki sprzedaży

 1. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są: Sprzedający oraz Klient. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym.
 2. Zamówienia można składać po dokonaniu rejestracji Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone konto Klienta.
 3. Informacje o oferowanych Produktach wraz z podaniem ceny, prezentowane na stronie internetowej Sklepu, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej zwaną: ,,Kodeks cywilny”). Informacje o oferowanych Produktach wraz z podaniem ceny, prezentowane na stronie Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Klient może składać Zamówienie poprzez przygotowany na stronie Sklepu internetowy system konfiguracji  i obsługi Zamówień dostępny online.
 5. Każdy zamówiony Produkt (fototapeta, plakat, druki na płótnie, zdjęcia etc) musi zostać wcześniej skonfigurowany przez Klienta przy użyciu narzędzi udostępnionych online na stronie internetowej Sklepu. Klient powinien zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą.

6.   Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Sklepu Internetowego można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia rozpatrywane są w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych.

7. Wszystkie podane w Sklepie ceny uwzględniają: wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich wykorzystanych podczas konfiguracji zdjęć bądź grafik oraz podatek VAT. Osobno podawany jest koszt wysyłki.

8.   Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 10 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

–  konfiguracji Produktu,

– dodania ich do koszyka,

– wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

– zalogowania na Konta Klienta w przypadku, gdy Zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

– podania pozostałych danych, niezbędnych do realizacji Zamówienia, jeśli Klient nie posiada Konta na stronie internetowej Sklepu,

kliknięcia przycisku „kupuję i płacę„.

9.  W odpowiedzi na złożone Zamówienie Sprzedający wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail w celu:

– potwierdzenia złożonego Zamówienia (oferty) – co nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, a stanowi jedynie informację o wpływie Zamówienia od Klienta, lub

– odmowy przyjęcia Zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

10.  Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem zostaje zawarta w momencie zmiany statusu Zamówienia z „Oczekuje na wpłatę” na „Zapłacone – przygotowanie do realizacji”.

11.  Klient może kontrolować zmiany statusu Zamówienia w dowolnym momencie poprzez aktywny link otrzymany w wiadomości e-mail zaraz po złożeniu Zamówienia.

12. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie dłuższym niż 10 dni roboczych od złożenia Zamówienia może ono zostać anulowane w systemie zamówień Sklepu Internetowego.

 1. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę np. z przyczyn zależnych od technologii produkcji na indywidualne Zamówienie, Sprzedający zawiadamia o tym fakcie Klienta i zwraca mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od wskazania przez Klienta numeru rachunku bankowego do zwrotu.
 2. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki Produktów za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.

§ 5. Sposób i termin spełnienia świadczenia oraz koszt dostawy

 1. Realizacja Zamówienia w Sklepie Internetowym wynosi około 10 dni roboczych,  liczonych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.
 2. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym Zamówienie powinno zostać wysłane do Klienta. W sytuacjach losowych, Właściciel Sklepu poinformuje Klienta o ewentualnych opóźnieniach drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. W przypadku kilku Produktów zamawianych w jednej przesyłce czas realizacji Zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji spośród Produktów, znajdujących się w Zamówieniu.
 4. W przypadku, gdy dostarczenie Produktu nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Sprzedający zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Klienta oraz zwrotu za zapłacony przez Klienta Produkt w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od wskazania przez Klienta numeru rachunku bankowego do zwrotu.
 5. Zakupione Produkty są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
 6. Cennik dostawy umieszczony jest na stronie Sklepu.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt wydruku faktury VAT.
 8. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki.
 9. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta.
 10. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie dostawy Produktu w obecności kuriera lub pracownika poczty. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem lub pracownikiem poczty odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Właściciela Sklepu na adres e-mail sklepu podany w §1 pkt.1, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, liczonym od daty dostarczenia Produktu.
 11. W przypadku Zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych Produktów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych, podatków oraz innych opłat, jakie mogą zostać poniesione przy wysyłkach poza Unię Europejską.
 12. Osobisty odbiór Produktów możliwy jest jedynie po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedającym.

§ 6 Ceny  i formy płatności

 1. Podane w ofercie sklepu ceny Produktów są cenami brutto w walucie polskiej (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).
 2. Podane ceny Produktów nie obejmują kosztów dostawy.
 3. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili potwierdzenia Zamówienia.
 4. Sklep obsługuje system płatności on-line PayU – system administrowany przez spółkę pod firmą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań.

§ 7. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1.  Sklep jest serwisem produkującym Produkty na indywidualne Zamówienie Klienta.

2.  Zamówiony przez Klienta Produkt (fototapeta, plakat, obraz, etc) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego Zamówienia (produkcja według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb), dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Klientowi nie przysługuje.

§ 8. Prawa i obowiązki stron

1. Właściciel Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2.  Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

4.  Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do swojego Konta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

5.  Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§ 9. Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. W razie stwierdzenia wady rzeczy sprzedanej, Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie piśmie/formularzu zawierającym:

 • Imię i nazwisko.
  • Numer Zamówienia.
  • Opis niezgodności Produktu z umową.
  • Datę zakupu.
  • Zdjęcie uszkodzenia Produktu.

4. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedający niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.

 • Klient zobowiązany jest w terminie nie później niż 3 (trzech) dni roboczych od momentu dostarczenia Produktu zgłosić pisemnie e-mailem, lub pocztą na adres Sklepu podany w § 1 ust. 2 reklamacje dotyczące błędnych dostaw lub zauważalnych wad Produktu.
 • Jeżeli Klient nie wskazał wad w terminie określonym w ust. 4, Produkt uważa się za zaakceptowany przez Klienta, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania Produktu. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, Klient zobowiązany jest ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od daty jej wykrycia, w przeciwnym razie Produkt uważa się za zaakceptowany przez Klienta.
 • Przed montażem zakupionego Produktu Klient obowiązany jest dokładnie sprawdzić czy wszystkie parametry są zgodne ze złożonym Zamówieniem (wymiary, ilość, dopasowanie, laminat, jakość grafiki, etc). Wszelkie niezgodności z Zamówieniem Klient zobowiązany jest zgłosić Sprzedającemu przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy Klient rozpocznie lub wykona montaż fototapety, naklejki, plakatu czy obrazu do samodzielnego montażu (co oznacza, że Produkt nie będzie mógł zostać do Sklepu odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość zgłoszenia reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi Klientowi nie przysługuje.

8.  Reklamacja nie przysługuje Klientowi również w następujących przypadkach:

8.1. wad powstałych na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Klienta w trakcie montażu lub użytkowania Produktu;

8.2. delikatnych różnic w kolorach pomiędzy wydrukiem a obrazem na ekranie komputera lub innego urządzenia za pomocą którego dokonano zakupu – wynikających z różnych kalibracji;

8.3.  niewielkich różnic w wymiarach wynikających ze specyfiki materiałów podkładowych;

8.4.  nieznacznego odstępstwa Produktu dostarczonego od zaoferowanego.

Klient przystępując do złożenia Zamówienia jednocześnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w przypadku druków na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Wobec powyższego, za tego typu odstępstwa Sklep nie ponosi odpowiedzialności, i co za tym idzie Klient nie jest upoważniony do złożenia reklamacji.

9.  W przypadku złożenia reklamacji, Klient zobowiązany jest przesłać Produkt do Właściciela Sklepu na adres korespondencyjny, z zachowaniem reguł ostrożności. Reklamowane produkty powinny nadawać się do ekspertyzy, tj. powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i opakowane w sposób zabezpieczający je przed powstaniem uszkodzeń mechanicznych w trakcie wysyłki.

10.   Odpowiedź na zgłoszone żądanie Klienta zostanie udzielona w terminie 14 dni, liczonych od momentu dostarczenia Produktu.

11.   W sytuacji, gdy reklamacja jest nieuzasadniona, reklamowane Produkty mogą być przesłane do Klienta w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 10 Prawa autorskie

 1. Oferowane w Sklepie Produkty, zwane dalej w niniejszym paragrafie ,,Utworami” lub ,,Utworem”, objęte są na całym świecie prawami autorskimi, do których zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U. z 2006 r., Nr 90 poz. 631 z późn. zm., dalej zwanej: ,,Ustawą o prawach autorskich”). Klient ani osoby trzecie nie są upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania oferowanych Produktów.
 2. Każde czerpanie dochodu z korzystania prawa do Utworu możliwe jest wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedającego, która udzielana jest na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem Utworu lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej – związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle Ustawy o prawach autorskich.
 3. Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, teksty i inne) mogą być publikowane przez Klienta wyłącznie za zgodą Sprzedającego.
 4. W przypadku, gdy Klient przekazuje do realizacji produktu własne zdjęcia jednocześnie gwarantuje, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za mało wiarygodne – istnieje możliwość odmówienia realizacji Zamówienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach autorskich.

§ 11 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedający.
 2. Pozyskiwanie danych Klienta oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane: ,,RODO”)
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tychże umów. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych Klient wyraża jawnie przed rejestracją Konta na stronie Sklepu.
 4. Dla zrealizowania obsługi umów, objętych niniejszym Regulaminem konieczne jest podanie następujących danych Klienta:
  1. nazwisko i imię;
  1. adres do wysyłki Produktów;
  1. adres e-mail;
  1. numer telefonu kontaktowego.
 5. Jeżeli Klient wyrazi zgodę będzie otrzymywał Newsletter na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi Newslettera.
 6. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu składania Zamówienia służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, wykonania, zmiany lub rozwiązania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej pomiędzy Sprzedającym i Klientem lub realizacji Zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim – z wyjątkiem opisanych w pkt 7  niniejszego paragrafu.
 7.  Dane są ujawniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora, tj. świadczącym usługi informatyczne, hostingowe, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmiotom realizującym dostawy oraz podmiotom realizującym usługi płatności online.
 8. Ponadto, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez Sprzedającego w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedającego, jakim jest obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 9. W każdym czasie Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, zmiany oraz żądania ich usunięcia.
 10. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu jeśli uważa, że jego dane są przetwarzane niegodnie z prawem oraz może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Sprzedający nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów. Właściciel Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 12. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych zawarte zostały w POLITYCE PRYWATNOŚCI znajdującej się na stronie Sklepu.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu cywilnego, przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna w zakładce Regulamin na stronie Sklepu i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Klienta. Treść Regulaminu może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną na życzenie Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks cywilny, Ustawa o prawach autorskich, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawa o prawach Konsumenta.
 4. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 5. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na Stronie Internetowej chronione są na podstawie Ustawy o prawach autorskich – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
 6. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
 7. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską          internetową platformę ODR.     Platforma            jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania  sporów konsumenckich pod  adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 8. O każdej zmianie Regulaminu Właściciel Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.

Twoje konto:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.